sanicv.be

Verkoopsvoorwaarden

1.De verkoopsvoorwaarden van SANI CV BE zullen steeds voorrang hebben op de factuurvoorwaarden van de koper behoudens andersluidend schriftelijk akkoord.

2.De leveringstermijnen die in onze offerten voorkomen worden enkel tot aanduiding gegeven en zijn niet bindend en kunnen bijgevolg nimmer aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

3.Bij bestelling van de goederen zal een voorschot worden gevraagd van 30% dat moet gestort worden binnen de 8 dagen na bestelling. Zo niet vervallen alle overeengekomen prijsafspraken en wordt een schadegeding aangerekend van 10%.

4.Bij eventuele opzegging van de bestelling zal een vergoeding worden gevraagd van 30% van de totale verkoopsom of zal het reeds betaalde voorschot worden ingehouden als schadegeding. Bij het niet nakomen, van de afgesproken leveringsdatum moet door de klant binnen de 8 dagen 80% van de goederen betaald worden. Zo niet worden opslagkosten aangerekend met een minimum van 500 euro.

5.Al onze facturen zijn contant betaalbaar op datum van factuur. Bij niet contante betaling hiervan word voor een nieuwe levering van de goederen een bedrag van 200 euro  aangerekend. Wij rekenen van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling nodig is, een jaarlijkse intrest van 11.5% op het bedrag van de factuur wanneer die op de vervaldag niet betaald is. Tevens zal alsdan, van rechtswege en zonder dat ingebrekestelling voorafgaandelijk nodig is, het bedrag van de factuur verhoogd worden met 10% ten titel van schadevergoeding.

6.Zolang de factuur niet integraal is betaald, blijven de door ons geleverde goederen onze uitsluitende eigendom. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot al onze nog aanwezige goederen, ook de reeds betaalde goederen die eventueel verwerkt, geïncorporeerd, doorverkocht of geleverd zijn. Wij hebben in deze gevallen een rechtstreekse vordering op de klanten van onze klant. Goederen kunnen dan ook worden teruggehaald totdat de factuur is aangezuiverd. Bij niet integrale betaling van de factuur binnen de 8 dagen vervalt alle aansprakelijkheid en alle technische interventies. Desgevallend kunnen voorschotten voor andere bestellingen worden in vermindering gebracht op openstaande facturen.

7.De waarborg beperkt zich tot het vervangen van de defecte goederen. Werkuren bij vervanging en verplaatsingskosten komen hiervoor niet in aanmerking. Indien er door ons tijdens de levering beschadiging veroorzaakt wordt zijn wij niet voor de kosten van de herstelling verantwoordelijk.

8.Alle geschillen zullen uitsluitend beslecht worden door de Rechtbanken van het arrondissement DENDERMONDE